Zorgbeleid

Elk kind kent zijn specifieke noden en deze dienen zo goed als mogelijk te worden opgevangen. Een degelijk zorgbeleid is daarom van groot belang.

 • Zorg op maat:
  De juffen staan in voor de eerste zorg. Aangezien zij dagelijks met de kinderen omgaan, kennen zij hun leerlingen als geen ander. Zij vangen de eerste signalen op hetzij via het kind of via de ouders. De gepaste zorg wordt zo goed als mogelijk op maat geboden. Indien de juf het niet meer alleen kan dragen, schakelt zij de hulp in van het zorgteam (zorgcoördinatoren en de directeur). In onderlinge samenspraak wordt een traject op maat uitgewerkt en op termijn bijgestuurd waar nodig. De juf blijft wel de spilfiguur tijdens het uitgestippelde traject. Mocht blijken dat de school, na de vele interventies, best externe hulp ingeschakeld ziet, zal zij in overleg gaan met de ouders.  Een overleg en samenwerking met het CLB kan verder soelaas bieden.  Het zorgbeleid van de school wordt opgesteld en gedragen door het hele schoolteam. Het is voor iedereen duidelijk en wordt consequent toegepast. De school reflecteert regelmatig over haar zorgbeleid, voorziet overleg om dit beleid vorm te geven, stuurt bij indien nodig en borgt wat goed is.
 • Opvolging van alle leerlingen:
  De zorgcoördinator volgt aan de hand van het leerlingvolgsysteem de leerlingen systematisch op, zij test op frequente basis het leesonderwijs van jonge lezers en ondersteunt op de klasvloer waar nodig. Daarnaast overlegt zij geregeld met collega’s uit andere scholen. Dit zorgt voor het hooghouden van de expertise.
 • Communicatie met ouders:
  Belangrijk is dat de ouders bij de schoolwerking worden betrokken. Wij zien in hen een zeer belangrijke partner om samen met ons de nodige stappen te zetten in het belang van een brede ontwikkeling van hun kind.
 • Betrekken van alle leerlingen:
  Wij streven naar een grote betrokkenheid en een sterk welbevinden van het kind. Wij trachten steeds positieve energie op te wekken in de hoop dat de leerling deze kan omzetten in succesvol leren. Een veilige, warme en kindvriendelijke omgeving draagt hiertoe bij die rust en geborgenheid biedt en concentratie-bevorderend werkt.
 • Vorming en ondersteuning van het team
  Het team krijgt de kans zich te professionaliseren, expertise op te doen en ervaringen uit te wisselen met collega’s. (ook uit andere scholen)
 • Inschrijving en onthaal:
  Wanneer ouders hun kind komen inschrijven krijgen zij uitgebreid een woordje uitleg door de directeur over de werking van de school

 

 

Reacties zijn gesloten.